UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
经济转轨 (996) 996
经济体制转轨 (357) 357
经济转轨时期 (214) 214
中国 (199) 199
计划经济 (193) 193
转轨经济 (190) 190
市场经济转轨 (176) 176
转轨时期 (158) 158
计划经济体制 (145) 145
经济发展 (137) 137
经济体制改革 (134) 134
社会主义市场经济体制 (132) 132
社会转型 (132) 132
俄罗斯 (130) 130
体制转轨 (128) 128
转轨变型 (123) 123
社会主义市场经济 (116) 116
国有企业 (111) 111
市场经济 (109) 109
商业银行转轨 (96) 96
市场经济体制 (93) 93
经济增长 (92) 92
改革开放 (82) 82
私有化 (74) 74
转轨 (74) 74
东欧国家 (73) 73
体制转轨时期 (66) 66
经济体制 (62) 62
经济改革 (61) 61
休克疗法 (57) 57
市场机制 (55) 55
农业银行 (54) 54
通货膨胀 (53) 53
经济转轨过程 (51) 51
中国经济 (49) 49
中央银行 (46) 46
改革 (41) 41
转轨国家 (41) 41
市场经济条件 (40) 40
国有企业改革 (39) 39
社会主义市场 (39) 39
匈牙利 (37) 37
宏观调控 (37) 37
社会主义 (37) 37
中国社会科学院 (36) 36
商业银行 (36) 36
专业银行 (35) 35
商品市场 (35) 35
农村经济 (34) 34
企业 (33) 33
货币政策 (33) 33
政府职能 (32) 32
俄罗斯中亚东欧市场 (31) 31
国内生产总值 (31) 31
国有商业银行 (31) 31
政府 (31) 31
公开发行 (30) 30
国有经济 (30) 30
地方政府 (29) 29
经济类刊物 (29) 29
稿约 (28) 28
体制改革 (27) 27
经济转轨国家 (27) 27
社会转轨 (26) 26
通货膨胀率 (26) 26
制度创新 (25) 25
国民经济 (25) 25
转轨过程 (25) 25
中东欧国家 (24) 24
产业结构 (24) 24
思想政治工作 (24) 24
经济增长方式 (24) 24
经济社会发展 (24) 24
俄罗斯经济 (23) 23
发展中国家 (23) 23
经济转轨期 (23) 23
市场 (22) 22
社会矛盾 (22) 22
体制转轨过程 (21) 21
制度变迁 (21) 21
社会稳定 (21) 21
经济效益 (21) 21
经济的 (21) 21
经济转型 (21) 21
创新 (20) 20
科学发展观 (20) 20
经济形势 (20) 20
经济运行 (20) 20
资本市场 (20) 20
转轨期 (20) 20
人民群众 (19) 19
政府行为 (19) 19
经济体制转轨时期 (19) 19
上市公司 (18) 18
乡镇企业 (18) 18
价格改革 (18) 18
市场化 (18) 18
政府干预 (18) 18
经济全球化 (18) 18
经济政策 (18) 18
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 张燕
现代商业, ISSN 1673-5889, 2016, Issue 12, pp. 68 - 69
Journal Article
经济学报, ISSN 2095-7254, 2017, Volume 4, Issue 1, pp. 1 - 12
Journal Article
国际金融研究, ISSN 1006-1029, 2016, Issue 9, pp. 11 - 20
Journal Article
商业经济研究, ISSN 2095-9397, 2016, Issue 4, pp. 133 - 134
Journal Article
金融市场研究, ISSN 2095-3658, 2015, Issue 12, pp. 33 - 44
Journal Article
海南金融, ISSN 1003-9031, 2013, Issue 10, pp. 26 - 30
Journal Article
经济研究参考, ISSN 2095-3151, 2014, Issue 60, pp. 25 - 25
Journal Article
税务与经济, ISSN 1004-9339, 2011, Issue 3, pp. 9 - 13
Journal Article
金融理论与实践, ISSN 1003-4625, 2010, Issue 7, pp. 31 - 35
Journal Article
铜陵职业技术学院学报, ISSN 1671-752X, 2008, Volume 7, Issue 3, pp. 1 - 4
Journal Article
國外社會科學, ISSN 1000-4777, 05/2007, Volume 2007, Issue 3, pp. 2 - 10
Journal Article
时代法学, ISSN 1672-769X, 2009, Volume 7, Issue 1, pp. 36 - 39
Journal Article
时代法学, ISSN 1672-769X, 2009, Volume 7, Issue 1, pp. 24 - 29
Journal Article
时代法学, ISSN 1672-769X, 2009, Volume 7, Issue 1, pp. 30 - 35
Journal Article
山西财经大学学报, ISSN 1007-9556, 2009, Issue 9, pp. 43 - 50
Journal Article
Fa zhi yu she hui, ISSN 1009-0592, 2015, Issue 29, pp. 78 - 81
Journal Article
Guo ji jing ji ping lun = International economic review, ISSN 1007-0974, 2012, Issue 2, pp. 82 - 82
Journal Article
青島職業技術學院學報, ISSN 1672-2698, 03/2006, Volume 19, Issue 1, pp. 31 - 33
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2009, Issue 32, pp. 249 - 250
Journal Article
Guo ji jing ji ping lun = International economic review, ISSN 1007-0974, 2011, Issue 6, pp. 57 - 57
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.