UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
运算能力 (1357) 1357
计算能力 (372) 372
数学教学 (273) 273
思维能力 (272) 272
学生 (259) 259
数学运算 (192) 192
混合运算 (187) 187
逻辑思维能力 (160) 160
运算技能 (158) 158
培养 (154) 154
空间想象能力 (153) 153
算理 (147) 147
数学能力 (133) 133
小学数学 (125) 125
小学生 (116) 116
能力的培养 (111) 111
数学课程标准 (108) 108
数学运算能力 (103) 103
运算 (102) 102
四则混合运算 (100) 100
数学 (99) 99
数量关系 (98) 98
运算律 (98) 98
基础知识 (91) 91
高中数学 (89) 89
解题能力 (88) 88
运算法则 (82) 82
课堂教学 (81) 81
高考 (75) 75
解决问题的能力 (71) 71
解题思路 (71) 71
数学知识 (67) 67
解题方法 (64) 64
逻辑推理能力 (62) 62
计算教学 (60) 60
数学学习 (59) 59
计算法则 (59) 59
数学问题 (58) 58
运算速度 (57) 57
小学数学教学 (54) 54
乘法分配律 (52) 52
思维过程 (51) 51
数学思维能力 (51) 51
数形结合 (50) 50
数学思想方法 (49) 49
解析几何 (48) 48
运算方法 (46) 46
数学素养 (45) 45
义务教育 (42) 42
学习过程 (42) 42
数学成绩 (42) 42
解题过程 (42) 42
课程标准 (42) 42
运算定律 (41) 41
推理能力 (40) 40
中学数学 (39) 39
基本技能 (39) 39
圆锥曲线 (38) 38
教学内容 (38) 38
教学实践 (38) 38
培养学生 (37) 37
学习能力 (37) 37
简化运算 (37) 37
初中数学 (36) 36
同学 (36) 36
学习数学 (36) 36
应用 (36) 36
教学过程 (36) 36
中学数学教学 (35) 35
初中生 (35) 35
运算顺序 (35) 35
教学 (34) 34
求解 (34) 34
运算符号 (34) 34
高考试题 (34) 34
高考题 (34) 34
加减运算 (33) 33
教学效果 (33) 33
立体几何 (33) 33
简便运算 (33) 33
能力 (33) 33
初中 (32) 32
数学教师 (32) 32
能力要求 (32) 32
运算性质 (32) 32
数学计算 (31) 31
计算方法 (31) 31
认知结构 (31) 31
运算量 (31) 31
基本能力 (30) 30
学习方法 (30) 30
新课程标准 (30) 30
数学概念 (29) 29
空间观念 (29) 29
运算过程 (29) 29
中学生 (28) 28
乘除法 (28) 28
初中数学教学 (28) 28
应用题 (28) 28
思维训练 (28) 28
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 7, pp. 244 - 244
Journal Article
by 邓仿
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2018, Issue 6, pp. 84 - 84
Journal Article
福建基础教育研究, ISSN 1674-5582, 2017, Issue 2, pp. 64 - 65
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 27, pp. 153 - 154
Journal Article
by 张婧
数学大世界:中旬, ISSN 1009-5608, 2017, Issue 8, pp. 70 - 70
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 6, pp. 124 - 124
Journal Article
上海中学数学, ISSN 1672-7495, 2018, Issue 1, pp. 1 - 2
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 8, pp. 96 - 96
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2016, Issue 6, pp. 27 - 27
Journal Article
by 刘舰
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2016, Issue 12, pp. 102 - 102
Journal Article
小学教学参考:综合版, ISSN 1007-9068, 2017, Issue 4, pp. 36 - 36
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 36, pp. 144 - 144
Journal Article
by 过骏
数学教学通讯, ISSN 1001-8875, 2017, Issue 34, pp. 17 - 18
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2017, Issue 6, pp. 52 - 52
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 11, p. 148
Journal Article
小学教学参考:数学版, ISSN 1007-9068, 2015, Issue 10, pp. 78 - 78
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2015, Issue 9, pp. 36 - 36
Journal Article
by 戴玉
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 2, pp. 71 - 71
Journal Article
by 阮征
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2018, Issue 2, pp. 133 - 135
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2016, Issue 3, pp. 83 - 83
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.