UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
数学问题 (211) 211
数学教学 (175) 175
课堂教学 (154) 154
问题 (128) 128
问题解决 (122) 122
问题化 (120) 120
化归思想 (117) 117
问题化教学 (110) 110
化归 (108) 108
教学效果 (85) 85
教学内容 (64) 64
数学思想方法 (64) 64
会计电算化 (61) 61
学生 (60) 60
教学过程 (60) 60
数形结合 (59) 59
应用 (58) 58
数学化 (55) 55
学习过程 (54) 54
教学 (53) 53
对策 (45) 45
化繁为简 (44) 44
知识内化 (43) 43
趣味化 (43) 43
情境化 (41) 41
教学方法 (41) 41
高中数学教学 (40) 40
教学情境 (38) 38
问题具体化 (36) 36
思维能力 (35) 35
教学问题 (35) 35
数量关系 (35) 35
思维过程 (34) 34
新课程 (32) 32
教学活动 (31) 31
教师 (31) 31
数形结合思想 (31) 31
存在问题 (30) 30
解决问题的能力 (30) 30
初中数学教学 (29) 29
初中化学 (28) 28
问题情景 (28) 28
问题意识 (28) 28
中学数学教学 (27) 27
变式 (27) 27
直观化 (27) 27
解决问题 (27) 27
解题方法 (27) 27
引导学生 (26) 26
教学模式 (26) 26
教学设计 (26) 26
活动化 (26) 26
知识问题化 (26) 26
问题教学 (26) 26
项目化教学 (26) 26
教学实践 (25) 25
数学解题 (25) 25
小班化教学 (24) 24
解题教学 (24) 24
学习活动 (23) 23
最值问题 (23) 23
自主学习 (23) 23
问题情境 (23) 23
教学策略 (22) 22
情境创设 (21) 21
教学质量 (21) 21
数学素养 (21) 21
解题思路 (21) 21
小学数学教学 (20) 20
课程标准 (20) 20
会计电算化教学 (19) 19
提出问题 (19) 19
教学目标 (19) 19
问题生活化 (19) 19
教学改革 (18) 18
数学知识 (18) 18
新课程改革 (18) 18
知识的理解 (18) 18
认知结构 (18) 18
语文教学 (18) 18
转化思想 (18) 18
个别化教学 (17) 17
学习方法 (17) 17
解题能力 (17) 17
学习方式 (16) 16
思想方法 (16) 16
思维方法 (16) 16
物理问题 (16) 16
解题过程 (16) 16
问题转化 (16) 16
小学 (15) 15
数学思想 (15) 15
信息技术 (14) 14
内化 (14) 14
初中 (14) 14
化难为易 (14) 14
小学数学 (14) 14
活动化教学 (14) 14
理解问题 (14) 14
生活情境 (14) 14
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 23, pp. 187 - 188
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 29, pp. 136 - 136
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 18, pp. 180 - 180
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 17, pp. 285 - 285
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 7, pp. 102 - 102
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2016, Issue 4, p. 117
Journal Article
名师在线, ISSN 2095-9192, 2016, Issue 10, pp. 71 - 72
Journal Article
by 李达
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2015, Issue 13, pp. 122 - 122
Journal Article
湖南中学物理, ISSN 1673-1875, 2014, Issue 7, pp. 47 - 50
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 2, pp. 177 - 178
Journal Article
Sheng wu xue tong bao, ISSN 0006-3193, 2015, Volume 50, Issue 8, pp. 23 - 27
Journal Article
中学物理:初中版, ISSN 1008-4134, 2016, Volume 34, Issue 3, pp. 15 - 16
Journal Article
by 楼灏
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2015, Issue 29, pp. 230 - 231
Journal Article
中学物理:初中版, ISSN 1008-4134, 2016, Volume 34, Issue 5, pp. 89 - 91
Journal Article
中学化学, ISSN 1007-8711, 2017, Issue 11, pp. 5 - 6
Journal Article
Journal Article
by 吴政
中学物理教学参考, ISSN 1002-218X, 2012, Issue 7, pp. 15 - 17
Journal Article
计算机时代, ISSN 1006-8228, 2013, Issue 3, pp. 47 - 51
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2015, Issue 2X, pp. 251 - 251
Journal Article
by 朱平
中学物理:高中版, ISSN 1008-4134, 2015, Volume 33, Issue 1, pp. 16 - 17
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.