UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
拓展 (95) 95
问题 (77) 77
拓展问题 (45) 45
拓展训练 (41) 41
拓展性 (34) 34
数学问题 (31) 31
拓展思维 (28) 28
对策 (22) 22
存在问题 (17) 17
素质拓展 (17) 17
问题情境 (17) 17
问题拓展 (17) 17
拓展阅读 (15) 15
解决问题的能力 (15) 15
阅读教学 (15) 15
数学教学 (14) 14
解决问题 (14) 14
问题解决 (14) 14
拓展延伸 (13) 13
问题意识 (13) 13
学生 (12) 12
提出问题 (11) 11
问题分析 (10) 10
高校 (10) 10
业务拓展 (9) 9
市场拓展 (9) 9
拓展能力 (9) 9
数学 (9) 9
课堂教学 (9) 9
一个问题 (8) 8
应用 (8) 8
应用拓展 (8) 8
引导学生 (8) 8
拓展空间 (8) 8
思维拓展 (7) 7
拓展应用 (7) 7
教学实践 (7) 7
问题设计 (7) 7
一题多解 (6) 6
互动交流 (6) 6
回答问题 (6) 6
存在 (6) 6
学习过程 (6) 6
教学设计 (6) 6
现状 (6) 6
课外拓展 (6) 6
课程标准 (6) 6
问题与对策 (6) 6
高中数学 (6) 6
体育教学 (5) 5
作用 (5) 5
创造性思维 (5) 5
初中 (5) 5
反思 (5) 5
可行性 (5) 5
同学 (5) 5
培养 (5) 5
大学生 (5) 5
建立模型 (5) 5
拓展市场 (5) 5
措施 (5) 5
教师 (5) 5
教材 (5) 5
数学知识 (5) 5
横向拓展 (5) 5
空间拓展 (5) 5
策略 (5) 5
自主学习 (5) 5
解题方法 (5) 5
人教版 (4) 4
功能拓展 (4) 4
变式 (4) 4
学生分析 (4) 4
实施 (4) 4
小学英语 (4) 4
心理健康教育 (4) 4
性问题 (4) 4
拓展型课程 (4) 4
教学 (4) 4
教学内容 (4) 4
教学过程 (4) 4
新拓展 (4) 4
渠道拓展 (4) 4
激趣 (4) 4
物理问题 (4) 4
知识拓展 (4) 4
知识的理解 (4) 4
问题研究 (4) 4
高职院校 (4) 4
一题多变 (3) 3
中国 (3) 3
中学 (3) 3
主体性 (3) 3
主要问题 (3) 3
农行 (3) 3
创设情境 (3) 3
初中语文 (3) 3
化学教学 (3) 3
合作探究 (3) 3
启发性 (3) 3
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


数学大世界:小学五六年级版, ISSN 1009-5608, 2016, Issue 1X, p. 14
Journal Article
中学物理:高中版, ISSN 1008-4134, 2017, Volume 35, Issue 8, pp. 60 - 63
Journal Article
理科考试研究:初中版, ISSN 1008-4126, 2017, Volume 24, Issue 7, pp. 58 - 59
Journal Article
数学教学通讯, ISSN 1001-8875, 2016, Issue 2, pp. 21 - 22
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2017, Issue 14, pp. 177 - 178
Journal Article
by 陈梦
中学语文教学参考:上旬刊, ISSN 1002-2155, 2015, Issue 2X, p. 32
Journal Article
中国数学教育:高中版, ISSN 1673-8284, 2014, Issue 12, pp. 14 - 15
Journal Article
中国数学教育:高中版, ISSN 1673-8284, 2011, Issue 5, pp. 33 - 35
Journal Article
by 陈纯
物理教师, ISSN 1002-042X, 2018, Volume 39, Issue 1, pp. 68 - 70
Journal Article
河北理科教学研究, ISSN 1005-9741, 2017, Issue 1, pp. 56 - 58
Journal Article
河北理科教学研究, ISSN 1005-9741, 2017, Issue 2, pp. 24 - 27
Journal Article
Cheng shi fa zhan yan jiu, ISSN 1006-3862, 2015, Volume 22, Issue 5, pp. 98 - 103
Journal Article
化学教与学, ISSN 1008-0546, 2015, Issue 8, pp. 18 - 19
Journal Article
化学教学, ISSN 1005-6629, 2008, Issue 4, pp. 4 - 6
Journal Article
河北理科教学研究, ISSN 1005-9741, 2016, Issue 4, pp. 26 - 29
Journal Article
内蒙古电大学刊, ISSN 1672-3473, 2016, Issue 2, pp. 30 - 33
Journal Article
新课程:教育学术, ISSN 1673-2162, 2016, Issue 4, pp. 135 - 136
Journal Article
新课程, ISSN 1673-2162, 2016, Issue 11, pp. 135 - 136
Journal Article
读写算:教育导刊, ISSN 1002-7661, 2015, Issue 10, pp. 187 - 187
Journal Article
考试周刊, ISSN 1673-8918, 2015, Issue 8, pp. 143 - 144
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.