UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
阅读材料 (26431) 26431
课外阅读 (18743) 18743
中学 (8724) 8724
英语 (8187) 8187
小学 (6221) 6221
阅读知识 (5417) 5417
学习方法 (3651) 3651
英语学习 (3469) 3469
语文学习 (1885) 1885
高中 (1655) 1655
阅读教学 (898) 898
翻译方法 (640) 640
译文 (495) 495
幽默 (460) 460
中学生 (419) 419
高校 (382) 382
小学生 (377) 377
阅读能力 (352) 352
语文教学 (347) 347
语言材料 (337) 337
学生 (325) 325
阅读 (319) 319
英语作文 (304) 304
初等教育 (217) 217
高中生 (211) 211
阅读兴趣 (209) 209
材料 (206) 206
诗歌 (202) 202
语文课程标准 (193) 193
材料作文 (191) 191
英语教学 (188) 188
教材 (184) 184
语文 (171) 171
高考 (156) 156
教学方法 (151) 151
阅读理解 (132) 132
写作材料 (131) 131
培养 (118) 118
课堂教学 (116) 116
阅读理解能力 (116) 116
英语阅读教学 (111) 111
引导学生 (109) 109
学生阅读 (106) 106
漫画 (106) 106
中考 (105) 105
阅读过程 (105) 105
智力游戏 (96) 96
科学知识 (95) 95
课程标准 (94) 94
中学;英语;课外阅读;阅读材料 (91) 91
初中 (91) 91
大学 (90) 90
数学教学 (90) 90
作文 (89) 89
语文阅读教学 (89) 89
教师 (87) 87
文章 (87) 87
阅读理解题 (87) 87
中等教育 (85) 85
阅读方法 (85) 85
阅读技巧 (81) 81
课外阅读材料 (80) 80
阅读习惯 (79) 79
自主选择 (78) 78
英语阅读 (78) 78
英语阅读能力 (78) 78
能力的培养 (75) 75
阅读要求 (75) 75
阅读速度 (73) 73
书面材料 (70) 70
积累材料 (70) 70
语言知识 (70) 70
初中生 (69) 69
教学材料 (68) 68
阅读时间 (68) 68
短文 (67) 67
现代文阅读 (66) 66
阅读训练 (66) 66
文本 (65) 65
新课程标准 (64) 64
英语学习;学习方法;阅读知识;阅读材料 (64) 64
选项 (63) 63
数学 (62) 62
获取信息 (62) 62
高中;英语;课外阅读;阅读材料 (62) 62
教学过程 (59) 59
文字材料 (59) 59
文本阅读 (59) 59
素材 (59) 59
阅读量 (57) 57
写作 (54) 54
考生 (54) 54
语文材料 (54) 54
语言文字 (53) 53
教学 (52) 52
俄语学习 (50) 50
教学实践 (50) 50
教学策略 (50) 50
背景材料 (50) 50
作文教学 (48) 48
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


高中生, ISSN 1671-329X, 2011, Issue 5, pp. 36 - 37
Journal Article
高中生, ISSN 1671-329X, 2011, Issue 5, pp. 18 - 18
Journal Article
高中生, ISSN 1671-329X, 2011, Issue 6, pp. 41 - 41
Journal Article
高中生, ISSN 1671-329X, 2011, Issue 6, pp. 35 - 35
Journal Article
数学大世界:小学三四年级辅导版, ISSN 1009-5608, 2011, Issue 4, pp. 26 - 26
Journal Article
高中生, ISSN 1671-329X, 2011, Issue 5, pp. 39 - 39
Journal Article
by 佚名
高中生, ISSN 1671-329X, 2011, Issue 5, pp. 37 - 37
Journal Article
高中生, ISSN 1671-329X, 2011, Issue 5, pp. 23 - 23
Journal Article
高中生, ISSN 1671-329X, 2011, Issue 6, pp. 7 - 7
Journal Article
Liaoning jiao yu, ISSN 1002-8196, 2017, Issue 10, pp. 15 - 18
Journal Article
考试与评价(英语高二专刊), ISSN 1009-6027, 2018, Issue 2, pp. 48 - 48
Journal Article
考试与评价(英语高一专刊), ISSN 1009-6027, 2018, Issue 1, pp. 11 - 12
Journal Article
by 王辉
考试与评价(英语高考专刊), ISSN 1009-6027, 2018, Issue 2, pp. 50 - 50
Journal Article
by 刘峰
考试与评价(英语高二专刊), ISSN 1009-6027, 2018, Issue 2, pp. 17 - 17
Journal Article
考试与评价(英语高一专刊), ISSN 1009-6027, 2018, Issue 1, pp. 1 - 1
Journal Article
考试与评价(英语八年级专刊), ISSN 1009-6027, 2018, Issue 2, pp. 14 - 14
Journal Article
考试与评价(英语高二专刊), ISSN 1009-6027, 2018, Issue 2, pp. 48 - 48
Journal Article
考试与评价(英语七年级专刊), ISSN 1009-6027, 2018, Issue 2, pp. 10 - 10
Journal Article
by 胡瑛
考试与评价(英语高一专刊), ISSN 1009-6027, 2018, Issue 1, pp. 46 - 46
Journal Article
考试与评价(英语七年级专刊), ISSN 1009-6027, 2018, Issue 1, pp. 26 - 26
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.