UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
阿司匹林 (5934) 5934
氯吡格雷 (1336) 1336
脑梗死 (407) 407
阿司匹林抵抗 (378) 378
冠心病 (331) 331
急性脑梗死 (277) 277
疗效 (246) 246
不稳定型心绞痛 (226) 226
阿司匹林肠溶片 (225) 225
短暂性脑缺血发作 (177) 177
低分子肝素 (175) 175
拜阿司匹林 (170) 170
阿托伐他汀 (167) 167
治疗 (158) 158
血小板聚集 (156) 156
华法林 (152) 152
急性心肌梗死 (148) 148
肠溶阿司匹林 (143) 143
临床疗效 (141) 141
心血管疾病 (141) 141
预防 (137) 137
安全性 (135) 135
心肌梗死 (131) 131
心绞痛 (127) 127
缺血性脑卒中 (125) 125
不良反应 (122) 122
糖尿病 (122) 122
高血压 (122) 122
心脑血管疾病 (120) 120
小剂量阿司匹林 (106) 106
二级预防 (105) 105
动脉粥样硬化 (98) 98
血小板聚集率 (96) 96
心房颤动 (94) 94
辛伐他汀 (94) 94
抗血小板药物 (84) 84
血小板 (81) 81
奥扎格雷钠 (77) 77
抗血小板治疗 (77) 77
上消化道出血 (76) 76
一级预防 (75) 75
复方丹参滴丸 (75) 75
低分子肝素钙 (74) 74
脑血栓 (70) 70
川崎病 (69) 69
老年人 (69) 69
急性冠脉综合征 (68) 68
血小板聚集抑制剂 (67) 67
双嘧达莫 (66) 66
缺血性脑血管病 (66) 66
危险因素 (64) 64
小剂量 (64) 64
疗效观察 (62) 62
丙种球蛋白 (61) 61
临床效果 (61) 61
脑梗塞 (60) 60
他汀类药物 (59) 59
冠状动脉疾病 (58) 58
卒中 (58) 58
水杨酸 (57) 57
脑卒中 (57) 57
进展性脑梗死 (57) 57
阿司匹林/治疗应用 (56) 56
临床应用 (54) 54
临床观察 (52) 52
偏头痛 (51) 51
出血 (51) 51
血栓弹力图 (51) 51
硫酸氢氯吡格雷 (49) 49
联合治疗 (49) 49
肝素 (49) 49
防治 (49) 49
抗血小板 (47) 47
冠心病心绞痛 (46) 46
大鼠 (46) 46
老年 (46) 46
患者 (45) 45
2型糖尿病 (44) 44
复发性流产 (44) 44
西洛他唑 (44) 44
心脑血管病 (43) 43
服用 (43) 43
短暂性脑缺血 (43) 43
血液流变学 (42) 42
药物治疗 (41) 41
预后 (41) 41
science & technology (40) 40
复发 (40) 40
脑缺血 (40) 40
meta分析 (39) 39
不稳定性心绞痛 (39) 39
血栓形成 (39) 39
life sciences & biomedicine (38) 38
合理用药 (38) 38
缺血性卒中 (38) 38
尿激酶 (37) 37
心血管事件 (37) 37
抗血小板聚集 (37) 37
消化道出血 (37) 37
抗凝治疗 (36) 36
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中国体育科技, ISSN 1002-9826, 1984, Issue Z3, pp. 55 - 59
Journal Article
Guo ji jing ji ping lun = International economic review, ISSN 1007-0974, 1993, Issue 3, pp. 77 - 77
Journal Article
Chongqing Jiaoyu Xueyuan xuebao, ISSN 1008-6390, 1994, Issue 4, pp. 81 - 83
Journal Article
中国科教创新导刊, ISSN 1673-9795, 1995, Issue 2, pp. 55 - 55
Journal Article
Zhongguo fan yi, ISSN 1000-873X, 1995, Issue 1, pp. 18 - 19
Journal Article
咸阳师范学院学报, ISSN 1672-2914, 1995, Issue 6, pp. 29 - 29
Journal Article
Journal Article
Journal Article
by 浩兰
Shanxi jiao yu, ISSN 1002-2058, 1995, Issue 6, pp. 41 - 41
Journal Article
Journal Article
公安月刊, ISSN 1003-4056, 1996, Issue 9, pp. 27 - 27
Journal Article
老年人, ISSN 1007-2616, 1996, Issue 3, pp. 43 - 43
Journal Article
Xian dai fu nü (Lanzhou, China), ISSN 1007-4244, 1996, Issue 5, pp. 36 - 36
Journal Article
中国集体经济, ISSN 1008-1283, 1996, Issue 7, pp. 54 - 54
Journal Article
老年人, ISSN 1007-2616, 1996, Issue 6, pp. 38 - 38
Journal Article
Journal Article
农机市场, ISSN 1004-4035, 1997, Issue 5, pp. 39 - 40
Journal Article
中国保险, ISSN 1001-4489, 1997, Issue 1, pp. 35 - 36
Journal Article
Xian dai fu nü (Lanzhou, China), ISSN 1007-4244, 1997, Issue 1, pp. 56 - 56
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.