UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
高三 (33) 33
高三生物学复习 (24) 24
生物学 (20) 20
高三生物学 (16) 16
生物学知识 (11) 11
高三复习 (9) 9
复习 (8) 8
学生 (8) 8
专题复习 (7) 7
复习课 (6) 6
复习教学 (5) 5
高考试题 (5) 5
复习效率 (4) 4
教学方法 (4) 4
生物学教学 (4) 4
生物学科 (4) 4
知识体系 (4) 4
知识网络 (4) 4
策略 (4) 4
高三生物学复习课 (4) 4
专题 (3) 3
习题 (3) 3
培养 (3) 3
复习策略 (3) 3
引导学生 (3) 3
教学实践 (3) 3
教学策略 (3) 3
教学过程 (3) 3
有效性 (3) 3
概念图 (3) 3
生物复习课 (3) 3
知识点 (3) 3
第一轮复习 (3) 3
能力 (3) 3
课堂教学 (3) 3
高考 (3) 3
一轮复习 (2) 2
中学 (2) 2
中学生物学 (2) 2
举一反三 (2) 2
例题 (2) 2
反思 (2) 2
基础 (2) 2
学习方法 (2) 2
学生系统 (2) 2
学生能力 (2) 2
学科思想 (2) 2
实效性 (2) 2
实验 (2) 2
实验复习 (2) 2
应用 (2) 2
建构 (2) 2
教学经验 (2) 2
有效教学策略 (2) 2
生物复习 (2) 2
生物学复习 (2) 2
生物学教师 (2) 2
生物学概念 (2) 2
生物概念 (2) 2
第二轮复习 (2) 2
解题能力 (2) 2
课堂 (2) 2
选题 (2) 2
高三学生 (2) 2
高三生物学一轮复习 (2) 2
高三生物学二轮复习 (2) 2
高中生物学 (2) 2
高考复习 (2) 2
“主题式”教学 (1) 1
三轮 (1) 1
专题教学 (1) 1
中学生 (1) 1
主体 (1) 1
主干知识 (1) 1
乔哈里视窗 (1) 1
习题演练 (1) 1
二八法则 (1) 1
二轮复习 (1) 1
五环节 (1) 1
优化设计 (1) 1
作用 (1) 1
信息卷 (1) 1
做法与体会 (1) 1
免疫调节 (1) 1
内容组织 (1) 1
内涵 (1) 1
决定性 (1) 1
分析能力 (1) 1
分析问题 (1) 1
创新意识 (1) 1
创新能力 (1) 1
前概念 (1) 1
动物生命活动的调节 (1) 1
助学 (1) 1
双基 (1) 1
反思性学习能力 (1) 1
变式训练 (1) 1
变通性 (1) 1
叙事 (1) 1
合作学习 (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


生物学教学, ISSN 1004-7549, 2015, Volume 40, Issue 1, pp. 15 - 16
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2016, Volume 41, Issue 9, pp. 16 - 17
Journal Article
by 江钐
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2016, Volume 41, Issue 7, pp. 8 - 10
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2015, Volume 40, Issue 12, pp. 13 - 15
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2015, Volume 40, Issue 5, pp. 23 - 25
Journal Article
by 江钐
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2015, Volume 40, Issue 8, pp. 15 - 16
Journal Article
by 夏青
中学生物教学, ISSN 1005-2259, 2016, Issue X, pp. 68 - 69
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2016, Volume 41, Issue 7, pp. 4 - 6
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2016, Volume 41, Issue 2, pp. 9 - 11
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2016, Volume 41, Issue 9, pp. 66 - 67
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2014, Volume 39, Issue 2, pp. 16 - 17
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2014, Volume 39, Issue 6, pp. 29 - 31
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2014, Volume 39, Issue 8, pp. 26 - 27
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2014, Volume 39, Issue 5, pp. 12 - 13
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2014, Volume 39, Issue 4, pp. 15 - 17
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2015, Volume 40, Issue 3, pp. 23 - 25
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2015, Volume 40, Issue 2, pp. 16 - 18
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2013, Volume 38, Issue 6, pp. 80 - 80
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2013, Volume 38, Issue 1, pp. 24 - 25
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2016, Volume 41, Issue 6, pp. 31 - 32
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.