UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
高中 (60628) 60628
高中数学 (24296) 24296
高中英语 (16453) 16453
高中语文 (15872) 15872
高中物理 (13251) 13251
学生 (12221) 12221
课堂教学 (11290) 11290
高中化学 (10869) 10869
教学 (8959) 8959
普通高中 (8609) 8609
教学方法 (7441) 7441
应用 (6468) 6468
高中地理 (6272) 6272
高中学生 (6073) 6073
高中数学教学 (5593) 5593
新课程改革 (5479) 5479
高中语文教学 (5379) 5379
高中生物 (5102) 5102
培养 (4976) 4976
高中历史 (4926) 4926
语文教学 (4667) 4667
高中英语教学 (4630) 4630
数学 (4624) 4624
教学策略 (4560) 4560
高中政治 (4479) 4479
语文 (4468) 4468
策略 (4355) 4355
新课程 (4338) 4338
阅读教学 (4281) 4281
高中物理教学 (4230) 4230
高中阶段 (3890) 3890
教学模式 (3851) 3851
素质教育 (3839) 3839
新课改 (3674) 3674
新课标 (3649) 3649
教师 (3586) 3586
教学过程 (3577) 3577
高考 (3477) 3477
课外阅读 (3364) 3364
学习兴趣 (3360) 3360
有效性 (3347) 3347
课程标准 (3295) 3295
高中教育 (3283) 3283
教学实践 (3273) 3273
自主学习 (3185) 3185
教学效果 (3124) 3124
英语教学 (3092) 3092
课程改革 (3040) 3040
英语 (2955) 2955
新课程标准 (2896) 2896
教学内容 (2866) 2866
数学教学 (2821) 2821
信息技术 (2762) 2762
学习 (2689) 2689
有效教学 (2676) 2676
高中体育 (2676) 2676
高效课堂 (2668) 2668
学习过程 (2612) 2612
学习方法 (2461) 2461
高中化学教学 (2380) 2380
人教版 (2373) 2373
能力的培养 (2335) 2335
对策 (2294) 2294
教学质量 (2261) 2261
教学设计 (2228) 2228
课改 (2159) 2159
高中历史教学 (2123) 2123
问题 (2095) 2095
实验教学 (2059) 2059
引导学生 (2026) 2026
教学方式 (1976) 1976
高中毕业 (1962) 1962
课堂 (1956) 1956
作文 (1903) 1903
作文教学 (1890) 1890
高中教学 (1881) 1881
实践 (1879) 1879
中学生 (1869) 1869
思维能力 (1847) 1847
物理 (1843) 1843
高中生 (1836) 1836
解法 (1832) 1832
创新能力 (1812) 1812
学习方式 (1808) 1808
方法 (1794) 1794
研究性学习 (1791) 1791
阅读材料 (1787) 1787
教学改革 (1769) 1769
老师 (1749) 1749
生物教学 (1736) 1736
教学活动 (1720) 1720
高中信息技术 (1718) 1718
合作学习 (1710) 1710
物理教学 (1671) 1671
同学 (1562) 1562
教学目标 (1546) 1546
创新 (1514) 1514
阅读 (1506) 1506
学校 (1504) 1504
多媒体 (1493) 1493
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


江苏教育研究:理论(A版), ISSN 1673-9094, 2017, Issue 12, pp. 7 - 12
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 1, pp. 98 - 98
Journal Article
by 刘飞
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 2, pp. 46 - 46
Journal Article
by 魏晶
中国教育学会基础教育评价专业委员会2018年专题研讨会, 09/2018
Conference Proceeding
by 周云
信息记录材料, ISSN 1009-5624, 2017, Volume 18, Issue 10, pp. 121 - 122
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 24, pp. 100 - 100
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 24, pp. 204 - 204
Journal Article
小说月刊:下半月, ISSN 1002-3399, 2016, Issue 2, pp. 98 - 98
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 22, pp. 120 - 122
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 30, pp. 243 - 243
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 3, pp. 171 - 171
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 17, pp. 268 - 268
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 17, pp. 183 - 183
Journal Article
by 崔斌
中国教育学会基础教育评价专业委员会2017年专题研讨会, 08/2017
Conference Proceeding
中国教育学会基础教育评价专业委员会2017年专题研讨会, 08/2017
Conference Proceeding
教育观察, ISSN 2095-3712, 2018, Volume 7, Issue 4, pp. 133 - 133
Journal Article
by 董凤
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 16, pp. 238 - 238
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 14, pp. 275 - 275
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 15, pp. 254 - 255
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 13, pp. 202 - 203
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.