UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
高中数学 (31) 31
学习方法 (28) 28
学法指导 (27) 27
学习方法指导 (14) 14
高中数学教学 (14) 14
高中 (11) 11
指导 (10) 10
数学学习方法 (9) 9
学习数学 (7) 7
学生 (7) 7
数学学习 (7) 7
学习指导 (6) 6
学会学习 (6) 6
数学成绩 (6) 6
学习能力 (5) 5
数学思想方法 (5) 5
教师 (4) 4
教学内容 (3) 3
教学理论研究 (3) 3
数学 (3) 3
数学教学 (3) 3
数量关系 (3) 3
空间形式 (3) 3
解题方法 (3) 3
高中学生 (3) 3
高中阶段 (3) 3
中学生 (2) 2
初中数学 (2) 2
初中生 (2) 2
复习指导 (2) 2
学习习惯 (2) 2
学习兴趣 (2) 2
学习效率 (2) 2
学生发展 (2) 2
思维方法 (2) 2
思维能力 (2) 2
教学内容选择 (2) 2
教学实践 (2) 2
教学方法 (2) 2
教学策略 (2) 2
教学过程 (2) 2
教师指导 (2) 2
教育转变 (2) 2
数学复习 (2) 2
数学学科 (2) 2
数学教学方法 (2) 2
新课程 (2) 2
新课程改革 (2) 2
方法指导 (2) 2
理论性 (2) 2
知识传播 (2) 2
知识难度 (2) 2
素质教育 (2) 2
认知结构 (2) 2
课堂教学 (2) 2
重点中学 (2) 2
高一数学 (2) 2
高一新生 (2) 2
一年级数学 (1) 1
不等式 (1) 1
中学阶段 (1) 1
主观能动性 (1) 1
习惯 (1) 1
人情味 (1) 1
人类文化 (1) 1
会学 (1) 1
全国普通高等学校招生 (1) 1
全方位发展 (1) 1
内容 (1) 1
几何平均数 (1) 1
函数概念 (1) 1
函数知识 (1) 1
创新内容 (1) 1
创造性学习 (1) 1
初中学生 (1) 1
动力系统 (1) 1
历届高考 (1) 1
原因 (1) 1
反思性学习 (1) 1
同学 (1) 1
和谐课堂 (1) 1
困难分析 (1) 1
培养 (1) 1
培养能力 (1) 1
复习效果 (1) 1
复习效率 (1) 1
女生 (1) 1
学习 (1) 1
学习动机 (1) 1
学习愿望 (1) 1
学习方式 (1) 1
学习潜能 (1) 1
学习目的 (1) 1
学习障碍 (1) 1
学习需要 (1) 1
学法教育 (1) 1
学生主动参与 (1) 1
学生学习方法 (1) 1
学生智力 (1) 1
学生能力培养 (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 王芹
青春岁月, ISSN 1007-5070, 2017, Issue 9, p. 147
Journal Article
Magazine Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 15, pp. 51 - 51
Journal Article
理科考试研究:高中版, ISSN 1008-4126, 2016, Volume 23, Issue 6, pp. 26 - 26
Journal Article
by 高慧
理科考试研究:高中版, ISSN 1008-4126, 2016, Volume 23, Issue 10, pp. 37 - 38
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2015, Issue 14, pp. 96 - 96
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2013, Issue 16, pp. 5 - 5
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2012, Issue 9, pp. 33 - 33
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2012, Issue 13, pp. 39 - 39
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2011, Issue 8S, pp. 93 - 93
Journal Article
理科考试研究:高中版, ISSN 1008-4126, 2013, Volume 20, Issue 12, pp. 11 - 12
Journal Article
by 蒋云
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2012, Issue 25, pp. 68 - 68
Journal Article
考试周刊, ISSN 1673-8918, 2016, Issue 62, pp. 50 - 50
Journal Article
未来英才, ISSN 2095-4549, 2016, Issue 8, p. 69
Journal Article
by 孙莉
祖国:教育版, ISSN 1673-8500, 2014, Issue 1, pp. 197 - 198
Journal Article
新教育(海南), ISSN 1673-0739, 2017, Issue 4, pp. 56 - 57
Journal Article
祖国:建设版, ISSN 1673-8500, 2013, Issue 10, pp. 98 - 99
Journal Article
祖国:教育版, ISSN 1673-8500, 2013, Issue 2, pp. 352 - 352
Journal Article
祖国:教育版, ISSN 1673-8500, 2013, Issue 3, pp. 313 - 313
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.